Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Gjelder fra 01.01.2021

Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer og kunder av Delta iform As

1. Rettigheter og plikter

Delta iform:
 • Vil foreta automatisk adgangskontroll.
 • Vil kunne sjekke og kreve kopi av ID på medlemskap
 • Ved mistanke om misbruk av medlemskort forbeholder Delta iform seg å konfiskere medlemskortet inntil rett identitet er fastslått
 • Delta iform kan i særlige tilfeller utestenge medlemmer med inntil to uker av gangen dersom medlemmets opptreden og helsemessige tilstand tilsier at medlemmet eller øvrige medlemmers sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt hos Delta iform aktivitetssenter.
 • All informasjon lagret i Delta iforms medlemsdatabase vil kun benyttes internt. Delta iform vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter.
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Delta iforms kontroll.
 • Forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere på senteret generelt.
 • Delta iform kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets på senteret der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
 • Barn under 16 år skal ikke trene eller oppholde seg i treningslokalene under noen omstendigheter på grunn av faren for klemskader, brudd og andre alvorlige skader barnet kan påføre seg selv. Utstyret vi har er ikke tilpasset for barn og er direkte farlig for barn og bruke.
 • Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang. Sikkerhetskontroller forekommer med jevne mellomrom. Ved mistanke om kriminelle handlinger på senteret vil videomateriale overleveres politiet.

Medlemmet:
 • Ved brudd på medlemsbetingelser eller regler og retningslinjer, kan Delta iform til enhver tid si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.
 • Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.
 • Alle medlemskap i Delta iform er personlige.
 • Som medlem i Delta iform aksepterer du å motta relevant informasjon på e-post, mobil og via min side. Medlemsopplysninger vil kunne benyttes av Delta iform til kontakt angående medlemskap herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 • Plikter alltid å ha på seg sitt medlemskort under besøk i senteret, også under trening.
 • Plikter å holde kontaktinformasjon, du opplyser ved din innmelding, oppdatert gjennom hele ditt medlemskap hos Delta iform.
 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, betalingskort m.m.
 • Må, ved endring av betalingskort, endre betalingsinformasjon på min side.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Personer under 18 år som ønsker å bli medlem hos Delta iform trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding. Foresatte må stå som betaler og de under 18 år må gjennomføre en personlig veiledningstime.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.
 • Har 14 dagers angrefrist fra startdato for medlemskapet.
 • Som medlem på Delta iform bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på senteret.
 • Ved brann avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. Innbrudd eller andre årsaker.
 • Aksepterer at Delta iform fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Ved uforsvarlig bruk av utstyret kan medlemmet holdes erstatningsansvarlig for reparasjon og skader.
 • Ved innslipp av uvedkommende ikkemedlemmer uten tillatelse, vil dette medføre et gebyr på kr. 2500,-. Medlemmet vil i tillegg bli solidarisk medansvarlig for det erstatningskravet som vil bli satt til den som uten tillatelse blir sluppet inn på senteret. (se også punkt 10 Sniking). Medlemmet vil også bli utvist for minimum 3 måneder, og ved gjentakelse vil man bli utvist for livstid.

2. Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet er et løpende avtaleforhold og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.


Medlemskort med app:

Dersom senteret benytter seg av egen app for adgangskontroll, vil alle medlemmer utenom dropinkunder får tilgang til denne appen ved innmelding. Du må alltid ha tilgang til appen som gjelder på lik linje som et adgangskort eller busskort og det skal kunne fremvises. Trening uten tilgang på app medfører et gebyr.

Medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn medlemmet. Ved misbruk av app vil dette kunne føre til utestengelse fra Delta iform.

Det er ikke tillatt under noen omstendigheter å låne bort sine innloggingsdata for app eller slippe andre inn på senteret med adgangskort. Dette vil medføre gebyr på kr. 2500,- og medlemmet vil bli utestengt for minst 3 mnd. Ved gjentakelse vil man bli utestengt for livstid. Man vil i tillegg måtte betale ut evnt bindingstid.

Support av eventuell app gis direkte av leverandør.


Medlemskort: (For de som ikke bruker app)

Dersom du ikke ønsker eller kan ta i bruk adgangsapp, vil du kunne få et personlig medlemskort ved innmelding. (Gjelder ikke dropinkunder). Ved tapt eller ødelagt kort/armbånd, utstedes nytt kort/armbånd mot avgift. Medlemskort/armbånd gjelder på lik linje som et busskort og det skal medbringes. Trening uten medlemskort/armbånd medfører et gebyr. Mistet eller skadet kort må straks meldes inn til Delta iform på min side.Gebyr for nytt kort er kr. 150,-

Medlemskapet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn medlemmet. Ved misbruk av medlemskort vil dette kunne føre til utestengelse fra Delta iform.

Det er ikke tillatt under noen omstendigheter å låne bort kort eller slippe andre inn på senteret. Dette vil medføre gebyr på kr. 1500,- og man vil bli utestengt i minst 1 måned.


Medlemskapstyper

Ditt medlemskap bestemmer hvilket tilbud eller kampanje du som medlem har tilgang til. Det bestemmer også om du har fri tilgang. Alle våre medlemskap har fri adgang til alle åpningstider, og alle områder uten merkostnad. Personlig trenere og veiledning vil alltid ha en merkostnad dersom ikke annet er annonsert. Dropinkunder har begrenset muligheter på adgang. Dersom du likevel ønsker å bruke adgangskort, eller bruke en adgangsapp, vil man måtte betale for en påmeldingsavgift tilsvarende gjeldende priser.


Bindingstid

Delta iforms hovedprodukter er løpende abonnementsmedlemskap med eller uten bindingstid.
Bindingstiden starter ved kjøp av medlemskap med binding og løper til bindingstiden er løpt ut.
Når bindingstiden går ut fornyes medlemskapet automatisk med samme pris og uten binding.


3. Betalingsbetingelser for medlemsavtalen

Månedlig trekk

Ved innmelding betaler man medlemsavgift for en måned, samt innmeldingsavgift og medlemskort. Dette trekkes direkte fra din konto ved innmelding. Medlemskort avhentes etter avtale på senteret i betjent tidsrom når avtale er inngått. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Delta iform forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved andre prisendringer vil Delta iform gi 60 dagers varsel på e-post/sms, slik at du kan melde deg ut dersom du ikke ønsker å akseptere prisøkningen.


Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgiften er et engangsbeløp som trekkes første gang medlemmet melder seg på. Dersom medlemmet avslutter medlemskapet og melder seg på igjen innen 6 måneder fra tidspunktet medlemmet hadde sist betalt til så vil ikke påmeldingsavgiften bli trekt på nytt. Dersom det er over 14 måneder vil medlemmet bli trekt for påmeldingsavgift på nytt.


4. Fast betalingsoppdrag

Dersom ikke månedsavgiften lar seg trekke fra konto, vil Delta iform via inkassobyrå anmode medlemmet omgående og senest innen 14 dager om å betale månedsavgift inklusive purregebyr og renter. Delta iform i samarbeid med inkassobyrå forbeholder seg retten til å debitere rente i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyrer og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling. Adgangskortet vil slutte å fungere umiddelbart dersom det ikke er dekning på trekk av månedsavgiften.

Dersom medlemskap med binding ikke blir betalt etter en måned fra forfall, forfaller hele bindingsperioden tilbetaling.


5. Oppsigelse av løpende medlemskapsavtaler

5.1 Opsigelse av medlemskapet

Ønsker du å si opp medlemskapet ditt hos Delta iform kan det gjøres på følgende måter:

 • Logg inn på min side si opp avtalen.
 • Send oss en epost, eller send en sms, eller privat melding på vår facebookside så hjelper vi deg med oppsigelsen.

Ved oppsigelse av medlemskapet skal du som minimum tilkjennegi at du ønsker å si opp medlemskapet og opplyse ditt fornavn, etternavn, (Sier du opp via min side er ikke personopplysninger nødvendig)
En oppsigelse er gjeldende fra den dagen vi mottar den. Vi har ingen oppsigelsestid på noen medlemskap. Det er derimot ikke mulig å si opp medlemskapet tilbake i tid. Senest tid for å si opp medlemskap er samme dag som medlemskapet eventuelt fornyes.
Har du en bindende avtale løper avtalen til bindingen er fullført.


5.2 Tvister og dokumentasjon

Dersom det oppstår tvil om et medlemskap er oppsagt, skal du som medlem kunne bevise at det har skjedd en korrekt oppsigelse i henhold til punkt 5.1.


6. Frysing av medlemsavtalen

Du har mulighet for å fryse ditt medlemskap i inntil tre (3) måneder løpet av et år mot et gebyr tilsvarende 99,- kr pr måned. Fryseperioden må betales i sin helhet ved start av fryseperioden, og uteblir betaling vil ikke fryseperioden kunne startes før betaling er gjort.
Du kan kun fryse fra og med neste ubetalte periode (måned), og fryses månedsvis. Ditt medlemskap vil uten varsel starte automatisk når frysperioden utløper.

Alle typer medlemskap kan fryses uten gebyr ved følgende dokumenterte grunner:

 • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at du ikke kan trene.
 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
 • Pålagt militærtjeneste.

Frysingen av medlemskap vil forskyve bindingstiden tilsvarende framover i tid. Du vil ikke ha tilgang til senteret i fryseperioden, og heller ikke ha tilgang til medlemsfordeler som måtte være tilgengelig på samme tidspunkt.

Frysing av medlemskapet må være fastsatt og godkjent på forhånd, og dokumentasjonen må følge frysesøknaden. Frys gjennomføres kun ved på forhånds fastsatt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær også oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes i fryst periode.


7. Delta iform oppsigelse av medlemsavtalen

Delta iform forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Delta iforms interne retningslinjer:

 • Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.
 • Misbruker medlemskort.
 • Slipper inn en annen med ditt personlige adgangsbånd.
 • Tyveri fra senteret eller medlemmene.
 • Ikke oppfyller aldersgrense, eller ikke har gyldig fullmakt fra foresatte.
 • Ikke betaler medlemsavgift.
 • På grunn av helsemessig tilstand kan ta skade av Delta iforms tilbud.
 • På en eller annen måte opptrer mot Delta iforms interesser og formål.
 • Nyter alkohol/rusmidler, eller oppholder seg i ruspåvirket tilstand i våre lokaler.
 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
 • Dersom avlagt positiv dopingprøve eller ved mistanke om doping om medlemmet ikke avlegger dopingtest.
 • Ved diskriminerende opptreden eller atferd ovenfor ansatte, medlemmer eller andre personer som er tilknyttet senteret.
 • Ikke følger de til enhver tids gjeldende smittevernsregler og hygieneregler ved senteret.

Dersom oppsigelsen følger som brudd på medlemsavtalen og/eller brudd på interne regler og retningslinjer i Delta iform kan medlemskapet sies opp med umiddelbar virkning, og innbetalt medlemsavgift blir ikke refundert.


8. Personvern og personopplysninger.

Hva betyr dette for deg som bruker av deltaiform.no og våre systemer?

Personopplysninger

Alle personopplysninger benyttes for at vi skal kunne yte god service, oppfylle vår del av avtalen, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til virksomheten vår.

Som kunde er du beskyttet av personopplysningsloven, noe som innebærer at personopplysningene du gir oss, ikke vil bli delt eller spredt til tredjeparter. Opplysningene behandles konfidensielt og brukes utelukkende til de formål som fremgår av siden, og som du godkjenner når du fyller inn opplysningene dine som kunde hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysninger som kreves for at bestilling via nettsiden skal kunne gjennomføres.


Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en tekstfil som lastes ned til datamaskinen din. Denne informasjonskapselen inneholder ikke personopplysninger. Informasjonskapsler brukes for å gi en bruker tilgang til ulike funksjoner. I en informasjonskapsel er det mulig å spore brukerens nettsurfing.

Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre typen informasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet.

Informasjonskapsler brukes også for at vi skal kunne føre statistikk over hva som bestilles og hvor mye nettstedet generelt benyttes.

NB! Delta iform bruker ikke i dag informasjonskapsler, men våre underleverandører kan likevel bruke dette.
Dersom noen av våre underleverandører, eller vi tar i bruk informasjonskapsler, vil du bli varslet om dette på gjeldende nettside.


Ønsker du mer informasjon?

Vil du ha mer informasjon om informasjonskapsler og loven om elektronisk kommunikasjon, kan du besøke Post- og teletilsynets nettsider:

Som medlem har du rett til informasjon fra Delta Iform om hvordan personopplysningene dine behandles. Medlemmer kan én gang per år, ved skriftlig og personlig signert forespørsel til Delta iform As, anmode om å få informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om dem.

Brevet sendes til:
Delta iform As
Postboks 44
9735 Karasjok


9. Ved kjøp av medlemskap utenfor vanlig salgssted

Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted gjelder angrerettloven § 10. Angrerettloven gir 14 dager ubetinget angrerett. Se nærmere forskrifter om angreskjema av 20.06.2014 (angrerettloven).

Ved bruk av angrerett der kunden har benyttet seg av tilbudet og trening skal kunden betale rimelige kostnader, eksempelvis tiden fra tjenesten ble første gang benyttet til tidspunktet angreretten ble fremlagt og dager delt på prisen for perioden og tjenesten som er kjøpt.


10. Sniking

For uvedkommende som sniker inn uten å være et registrert medlem eller betale for dropin, likestilles dette med tyveri, og vil bli anmeldt. Medlemmer som assisterer for uvedkommende slipper inn, vil også bli ansett som medskyldig. Det vil bli utsted et erstatningkrav for de som sniker på minimum kr 2500,-. Er der bevist at snikingen har gått over tid, vil erstatningskravet bli tilsvarende høyere. Medlemmer som slipper inn uvedkommende er solidarisk medansvarlig for erstatningskravet uavhengig om medlemmet handlet i god tro eller med overlegg. Den som sniker vil ikke kunne får medlemskap hos Delta iform As i fremtiden.

Smittevernsregler - TRYGG TRENING

Gjelder fra 01.03.2022

Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer og kunder av Delta iform As og hører til under medlemsbetingelsene

Tren trygt hos oss - viktig informasjon om våre tiltak for smittevern

Trygghet og forhåndsregler for smittevern er vår viktigste prioritet i drift av vårt senter og vi kan forsikre deg om at vi tar alle nødvendige forholdsregler for at du skal få en trygg treningsopplevelse. Sammen skal vi vise hensyn og redusere risikoen for smitte av COVID-19 og samtidig andre virussykdommer. For å forebygge smitte har vi laget noen senterregler (for deg og oss) og ber deg sette deg godt inn i disse før du kommer på trening.

DETTE GJØR VI:
 • Vi har desinfisører som kun desinfiserer utstyr og berøringsflater, i tillegg til vanlig renhold.
 • Vi stenger senteret i et par timer ved gjevne mellomrom for rundvask og desinfeksjonering. (spesielt når det er mange som trener og renholderne ikke kommer til steder som er i bruk)
 • Vi vil gjøre kontroller og passe på at tiltakene er tilstrekkelig.
 • Vi passer på at det er nok papir, desinfeksjon, og såpevann på flasker til enhver tid.
 • Vi følger med på antall medlemmer som er inne samtidig og har definert antall 25 stk som maksantall. Vi følger med på det og blir det for mange inne på senteret kommer vi med mer tiltak.

DETTE GJØR DU:
 • Kom frisk! - Har du symtomer på sykdom og spesielt covid-19 symtomer, bli hjemme!
 • ALLTID registrer deg ved å skanne adgangskortet!Vi er nødt til å ha oversikt over når du har vært på senteret for å følge opp eventuell smitte. Så skann deg alltid, selv om kameraten/veninnen åpner døra med sitt kort. Det er nok å få grønt lys. og trenger ikke lukke døra.
 • Hold avstand 1 meter ved moderat intensitet og 2 meter ved høy intensitet.
 • Vask hendene ofte med såpe og vann, eller bruk håndsprit.
 • Vask utstyr - papir og sprayflasker med såpevann er lett tilgjengelig. (etter åpning av smittetiltakene er normalt renhold av utstyr tilstrekkelig, fjerning av svette mm.)
 • Host og nys i albuen.
 • Kom ferdig i treningsklær. Sko skiftes som vanlig i yttergangen til rene innersko som før.
 • Ta helst med drikke hjemmefra.
 • Begrens treningstiden til 1,5 time slik at flest mulig medlemmer får trent løpet av dagen.
 • Vi oppfordrer medlemmer til å vise sund fornuft for smittevern og om noen har spørsmål er det å ta kontakt med oss.

ANNET

Vi håper at alle får til å trene uten nevneverdig hindringer og ellers følge de trivselsregler vi har for senteret. Spesielt innesko og ellers renslighet er viktig. Ta kontakt om du har spørsmål eller om du ser noe som mangler eller har forbedringsforslag.
Og føler du deg syk, så hold deg hjemme.